271-KAWAHARA-KRAUSE.jpg
200403 Windows-04.png
KAWAHARA KRAUSE ARCHITECTS
@kawaharakrause
www.kawahara-krause.com
Hamburg, Germany